kompletny system e-mailingowy
z pełna kontrolą treści wiadomości i adresów przez użytkownika


Skrót warunków licencji na pakiet AnoMail


  Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie naszego systemu do spamowania oraz innych działań niezgodnych z obowiązującym prawem lub Netykietą

  licencja na zakupione oprogramowanie nigdy nie wygasa tzn. płaci się tylko raz i z programu korzysta dożywotnio

  standardowa licencja jest licencją wielostanowiskową (10 PC) tzn. że program może być zainstalowany na 10 komputerach równocześnie lub na jednym i wtedy użytkownik ma prawo 9 razy zmieniać komputer instalując program na kolejnym sprzęcie

  licencja jednostanowiskowa przypisywana jest do konkretnego komputera i można z niej korzystać przez cały okres eksploatacji sprzętu ale nie można jej przenosić na inne komputery np. w razie awarii lub wymiany maszyny

  wersji jednostanowiskowej nie można instalować w sieci komputerowej na dysku przenośnym USB lub serwerze Windows

  wysyłka poczty e-mail może być realizowana z różnych domen tzn. adresów e-mail oraz z różnymi danymi nadawcy

   użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania programu tylko na własny użytek. Użytkownicy, którzy realizują kampanie mailingowe dla innych podmiotów powinni zakupić licencję w opcji MULTIFIRMA czyli licencję dla podmiotów realizujących e-mailingi na zlecenie

  osoba, która chce używać AnoMail na potrzeby różnych firm/podmiotów w ramach swojej działalności, powinna zakupić licencję w opcji MULTIFIRMA

  w okresie od 1 do 24 miesięcy wraz z programem użytkownik otrzymuje bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz pomocyi wsparcia technicznego

  dostęp do bazy blokad antyspamowych online (tzw. Brak zgód) możliwy jest tylko i wyłącznie w okresie aktywnego wsparcia technicznego oraz w wybranej opcji licencji

  wsparcie techniczne nie obejmuje indywidualnych szkoleń z obsługi programu opcję pakietów szkoleniowych oraz usługi doradcze można zamówić osobno

  po wygaśnięciu wsparcia technicznego z oprogramowania nadal można korzystać ale nie przysługuje użytkownikowi dostęp do aktualizacji programu oraz pomocy technicznej

  licencja na program przypisana jest do konkretnego komputera (maszyny) w związku z tym reinstalacja programu AnoMail nie wpływa na zmniejszenie limitu aktywacjiPełny tekst licencji na oprogramowanie
AnoMail Desktop

1  JEDNORAZOWE OPŁATY LICENCYJNE BEZ ABONAMENTU

Za dostęp do oprogramowania AnoMail Desktop pobierana jest jednorazowa opłata w opcji bez abonamentu. Z programu można korzystać dożywotnio zarówno w celach prywatnych, jak i biznesowych. Użytkownik może zainstalować program AnoMail na jednym (licencja jednostanowiskowa) lub wielu komputerach (licencja wielostanowiskowa) w zależności od wybranej opcji licencji bez ponoszenia dodatkowych opłat, pod warunkiem korzystania z oprogramowania AnoMail na własny użytek oraz nieudostępniania programu lub danych dostępowych do niego osobom trzecim.

Przez pojęcie "komputer" rozumiemy maszynę (sprzęt, stanowisko) do której przypisana jest licencja. Natomiast pod pojęciem licencji wielostanowiskowej kryje się możliwość instalacji programu na kilku komputerach.

2  TRANSFER LICENCJI

Licencja na oprogramowanie AnoMail przypisana jest do użytkownika, który zakupił program. Producent nie zezwala na wynajem, odsprzedaż, dzierżawę lub przekazanie licencji AnoMail innym podmiotom. Licencja przypisana jest do konkretnego komputera (tzw. licencjonowanego urządzenia) i można korzystać z niej przez cały okres eksploatacji komputera, ale nie ma możliwości przeniesienia jej na inne urządzenie. Natomiast można zainstalować program na nowych komputerach przy czym każda nowa instalacja powoduje zmniejszenie ilości dostępnych aktywacji o jeden, w ramach zakupionej licencji wielostanowiskowej.

3  INSTALACJA OPROGRAMOWANIA NA DYSKU PRZENOŚNYM (PENDRIVE), SIECI KOMPUTEROWEJ (LAN) LUB SERWERZE WINDOWS

W przypadku wyboru niektórych wariantów licencji a w szczególności opcji jednostanowiskowej zakazane jest instalowanie oprogramowania AnoMail na dysku przenośnym, sieciowym lub serwerze. Licencja jednostanowiskowa uprawnia do zainstalowania programu tylko i wyłącznie w jednym komputerze (maszynie) i obejmuje zakaz udostępniania oprogramowania AnoMail w sieci oraz na innych wolnostojących komputerach. W przypadku wyboru określonej licencji wielostanowiskowej oprogramowanie AnoMail Desktop może zostać zainstalowane na kilku komputerach, dysku przenośnym, dysku sieciowym w sieci lokalnej lub serwerze w ilości zależnej od zakupionej opcji licencji. Oprogramowanie należy zainstalować na odpowiednio skonfigurowanym komputerze zgodnym z wymaganiami określonymi w dokumentacji.

4  ŚWIADCZENIE USŁUG E-MAILINGOWYCH NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW

Jeżeli użytkownik programu (licencjobiorca) świadczy lub zamierza świadczyć usługi e-mailingowe (tzw. direct e-mail marketing) na rzecz innych podmiotów, tj. będzie prowadził wysyłki do własnych lub zewnętrznych baz adresowych na zlecenie innych podmiotów, powinien zakupić licencję w opcji MULTIFIRMA. W przypadku stwierdzenia złamania zasad licencji w odniesieniu do tego punktu producent zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika w systemie AnoMail.pl oraz zaprzestanie świadczenia dla niego pomocy technicznej ze skutkiem natychmiastowym.

5  WSPARCIE TECHNICZNE I DOSTĘP DO AKTUALIZACJI ORAZ WERSJI INSTALACYJNYCH

Wraz z programem AnoMail Desktop użytkownik otrzymuje wsparcie techniczne w wybranym przez siebie okresie obejmującym od jednego do dwudziestu czterech miesięcy. Wsparcie techniczne obejmuje pomoc techniczną przy rozwiązywaniu problemów z programem, dostęp do aktualizacji programu oraz antyspamów i oprogramowania instalacyjnego. Wsparcie techniczne nie obejmuje indywidualnych szkoleń z nauki obsługi programu, które można zamówić oddzielnie. Po wygaśnięciu okresu obowiązywania wsparcia technicznego użytkownikowi nie przysługuje pomoc techniczna ani dostęp do bezpłatnych aktualizacji i wersji instalacyjnych oprogramowania AnoMail. Producent zapewnia dostęp do wersji instalacyjnej programu AnoMail tylko i wyłącznie w okresie aktywnego wsparcia technicznego. Przed zakończeniem okresu obowiązywania wsparcia technicznego użytkownik powinien zadbać we własnym zakresie o wykonanie kopii zapasowej zakupionego oprogramowania. Producent nie zapewnia dożywotniego przechowywania na swoich serwerach kopii zapasowej (backupu) zakupionego oprogramowania.

6  DOSTĘP DO INTERNETOWEJ BAZY WYKLUCZEŃ "BRAK ZGÓD" ORAZ ANALIZATORÓW ANTYSPAMOWYCH

W okresie aktywnego wsparcia technicznego oraz w wybranych opcjach licencji, użytkownik otrzymuje dostęp do automatycznych aktualizacji antyspamów i analizatorów treści a w tym internetowej bazy wykluczeń antyspamowych (tzw. brak zgód na wysyłanie ofert i analiza adresów pod kątem GIODO) aktualizowanych automatycznie przez producenta oprogramowania AnoMail. W związku z tym w wybranym okresie użytkownik może filtrować swoje bazy adresowe pod kątem występowania w nich nieistniejących adresów oraz tzw. pułapek na spam (ang. spamtrap) i adresów e-mail osób, firm, instytucji lub organizacji, które nie życzą sobie otrzymywać zapytań ofertowych itp. Po upływie okresu wsparcia technicznego dostęp do funkcji "Brak zgód", Analizatora obrazków oraz Analizatora treści zostanie zablokowany. Natomiast dostęp do Kontroli antyspamowej oraz Analizatora kodu HTML listu będzie nadal możliwy przy czym zostanie wyłączona funkcja ich automatycznej aktualizacji.

7  OGRANICZENIA CZASOWE W FUNKCJONOWANIU PROGRAMU ANOMAIL DESKTOP

Pakiet AnoMail Desktop nie ma żadnych ograniczeń związanych z czasowym użytkowaniem oprogramowania, tzn. licencja na raz zainstalowany program nigdy nie wygasa. Producent gwarantuje użytkownikowi dostęp do wersji instalacyjnych oraz aktualizacji oprogramowania w okresie obowiązywania wsparcia technicznego. Natomiast przewiduje się blokadę dostępu do aktualizacji, oprogramowania instalacyjnego i aktywacji pakietu AnoMail Desktop tym użytkownikom, którzy będą łamać postanowienia licencji lub obowiązujące prawo. Ponadto w okresie aktywnego wsparcia technicznego oraz w zależności od wybranej opcji licencji możliwy będzie dostęp do analizatorów antyspamowych wiadomości oraz ich aktualizacji. Po zakończeniu okresu wsparcia technicznego aktualizacje zostaną wyłączone oraz zostanie zablokowany dostęp do Analizatora obrazów, Analizatora treści oraz funkcji Brak zgód obejmującej analizę adresów e-mail. Dodatkowo zostanie wyłączony dostęp do zewnętrznej bazy nieprawidłowych adresów e-mail.

8  WŁASNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa związane z niniejszą aplikacją, należą do autora programu, Przemysława Rusieckiego. Nie wolno wprowadzać do oprogramowania żadnych zmian oraz wykorzystywać modułów programu oddzielnie (w tym także dokumentacji oraz lekcji multimedialnych) bez pisemnej zgody autora. Ponadto autor nie wyraża zgody na stosowanie technik inżynierii wstecznej, dekompilowanie, debugowanie ani na próby odkrycia kodu źródłowego programu lub jego części. Kod źródłowy oprogramowania AnoMail stanowi własność intelektualną autora i nie będzie ujawniany.

9  WYKORZYSTANIE PROGRAMU ANOMAIL DESKTOP

Oprogramowanie AnoMail Desktop może być wykorzystywane jedynie na własne potrzeby użytkownika, na którego zostało zarejestrowane lub na potrzeby innych podmiotów w przypadku zakupu licencji w opcji MULTIFIRMA. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania oprogramowania do celów niezgodnych z obowiązującym prawem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z używania programu. Ponadto użytkownik korzystający z programu AnoMail ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz DZIAŁANIA ZGODNIE z zasadami Netykiety. Autor oprogramowania podejmie wszelkie dostępne środki mające na celu wyeliminowanie z grona użytkowników osoby, które będą łamały obowiązujące prawo.

10  DYSTRYBUCJA/ROZPOWSZECHNIANIE

Aplikacja rozpowszechniana jest wyłącznie poprzez witrynę AnoMail.pl. Udostępnianie programu w magazynach komputerowych, nośnikach elektronicznych, sieciach lokalnych oraz Internecie wymaga pisemnej zgody autora. Użytkownik może sporządzić jedną kopię programu wyłącznie na swój własny użytek. Autor programu nie wyraża zgodny na sprzedaż lub udostępnianie programu AnoMail Desktop wraz z darmowymi lub komercyjnymi bazami adresów e-mail itp.

11  GWARANCJA BEZPIECZNEGO KODU PAKIETU ANOMAIL DESKTOP

Autor pakietu AnoMail Desktop dołożył wszelkich starań, aby przygotowane oprogramowanie było wolne od błędów oraz usterek. Autor gwarantuje, że program AnoMail Desktop nie zawiera żadnego szkodliwego kodu, a w szczególności wirusów, trojanów, szpiegów oraz reklam. Ponadto pliki wykonywalne (programy) wchodzące w skład pakietu AnoMail Desktop zostały podpisane cyfrowo przez autora, dzięki czemu można potwierdzić ich autentyczność.

12  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY

W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo właściwe autor programu nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek powstałe szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności, przerw w prowadzeniu działalności, utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub inne szkody pieniężne) wynikające z użytkowania lub niemożliwości użytkowania oprogramowania.

13  OGRANICZENIE GWARANCJI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie jest dostarczane w stanie, „w jakim zostało wytworzone”, bez jakiejkolwiek gwarancji a w szczególności gwarancji w zakresie przydatności do określonych celów. Producent nie może zagwarantować, że pakiet AnoMail Desktop będzie działał prawidłowo w połączeniu z każdym sprzętem komputerowym, systemem operacyjnym lub oprogramowaniem pochodzącym od firm trzecich. Autor pakietu AnoMail Desktop nie może także zagwarantować, że oprogramowanie spełni wszystkie oczekiwania użytkownika, tzn. posiadać będzie funkcjonalność, która nie została wyraźnie opisana w dokumentacji użytkowej, a zdaniem użytkownika powinna być zawarta w programie.

14  REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE ANOMAIL.PL

Aby uzyskać dostęp do programu trzeba się zarejestrować. Procedura wymaga podania adresu e-mail, na który będzie zarejestrowany program. Adres e-mail będzie identyfikatorem użytkownika w serwisie AnoMail.pl i nie będzie można go zmienić. Na podany adres e-mail użytkownik otrzyma login i tymczasowe hasło do serwisu AnoMail.pl, dzięki którym będzie miał dostęp do pobrania i aktualizacji pakietu AnoMail. Login i hasło nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Utrata dostępu do powyższych danych może oznaczać brak dostępu do Panelu Użytkownika w serwisie AnoMail.pl a tym samym brak dostępu do programu i aktualizacji. W przypadku nadużyć konto użytkownika w serwisie AnoMail.pl zostanie zablokowane.

15  AKTYWACJA PROGRAMU ANOMAIL DESKTOP

Po zainstalowaniu oprogramowania na nowym komputerze lub po aktualizacji starszej wersji będzie wymagana aktywacja programu. Aktywacja polega na wprowadzeniu 19-znakowego kodu otrzymanego od producenta po zakupie licencji. Użytkownik otrzymuje unikalny kod, dzięki któremu może aktywować program tylko i wyłącznie na swój własny użytek zgodnie z warunkami licencji. Kod aktywacyjny przypisuje licencję do komputera (tzw. licencjonowanego sprzętu) na którym został użyty. W przypadku licencji jednostanowiskowej program można wielokrotnie aktywować ale tylko i wyłącznie na jednym komputerze do którego przypisano licencję. Każda aktywacja licencji na nowym komputerze powoduje zmniejszenie limitu dostępnych aktywacji zakupionych w ramach określonego wariantu licencji. Aktywacja programu na tym samym komputerze nie powoduje zmniejszenia ilości dostępnych aktywacji. Do licencji wielostanowiskowych stosuje się wspólny klucz aktywacyjny dla wszystkich instalacji (kopii) programu. Kod aktywacyjny nie może być udostępniany osobom trzecim. W przypadku nadużyć kod aktywacyjny przypisany do użytkownika zostanie zablokowany.

16  BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU ZAKUPIONEGO OPROGRAMOWANIA W TERMINIE 14-DNI OD ZAKUPU POZA SIEDZIBĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Instalując program Konsument (osoba fizyczna, która nabywa licencje na własny użytek) traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przed upływem ustawowego terminu 14-dni i nie przysługuje mu prawo zwrotu zakupionego oprogramowania gdyż licencje na oprogramowanie AnoMail są imienne, wystawiane dla konkretnego Klienta. Dodatkowo w momencie aktywacji licencji rozpoczynany jest okres świadczenia przez Producenta usługi aktualizacji oprogramowania a w szczególności aktualizacji filtrów antyspamowych oraz funkcji "Brak zgód na mailing". W związku z tym użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze świadczenia przez Producenta dostępu do aktualizacji oprogramowania natychmiast po tym jak zainstaluje i aktywuje program AnoMail w swoim komputerze lub na serwerze. Dlatego przed dokonaniem zakupu Klient powinien skorzystać z 30-dniowej wersji demonstracyjnej oprogramowania AnoMail aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania oraz jest dostosowane do systemu komputerowego używanego przez Klienta.

17  KORZYSTANIE ZE STATYSTYK E-MAILINGÓW W PROGRAMIE ANOMAIL

Oprogramowanie AnoMail korzysta z zewnętrznych mechanizmów badania skuteczności e-mailingów oferowanych przez Google Analytics. W związku z powyższym producent AnoMail nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność oraz dostępność usług oferowanych przez niezależne firmy. Używając statystyk Google Analytics użytkownik akceptuje warunki korzystania z powyższego serwisu.

18  PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE SZABLONÓW KREACJI E-MAIL

Do programu dołączono nieodpłatne wzory (kreacje) szablonów biuletynów w formacie graficznym. Szablony te mogą być dowolnie modyfikowane przez użytkownika i w razie konieczności w całości dostosowywane do jego potrzeb. Producent oprogramowania AnoMail nie wyraża zgody na odsprzedaż szablonów oraz ich dalszą dystrybucję.


Partner strategiczny:

Oprogramowanie do wysyłek bez abonamentu

Serwis AnoMail.pl korzysta z ciasteczek, które możesz zablokować w swojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności

Tak, rozumiem i akceptuję