duża skuteczność wysyłek e-mail
Wiadomości wyświetlają się poprawnie w różnych programach pocztowych

Tworzenie wiadomości e-mail w formacie mieszanym


AnoMail domyślne tworzy list w formacie mieszanym czyli jeden list składa się z dwóch części tj. części graficznej (HTML), która może zawierać obrazki, elementy formatowania, różne kroje czcionek itp. oraz części tekstowej zawierającej sam tekst bez grafiki. AnoMail tworzy jeden list (dualny) i wysyła do odbiorcy. Program pocztowy odbiorcy decyduje czy wyświetlić część tekstową listu bez grafiki czy pełny list graficzny z obrazkami, linkami itp. Dlatego zawsze rozpoczynaj od części graficznej, którą zobaczy 95% odbiorców Twojej wiadomości a dopiero potem uzupełnij wersję tekstową, która wyświetli się u ok. 5% odbiorców listu.

Nowoczesne filtry antyspamowe analizują obie części listu i gdy te zawierają różną treść to list automatycznie oznaczany jest jako spam. W związku z tym zadbaj o to aby teksty umieszczone w treści graficznej (HTML) oraz części tekstowej (alternatywnej) były bardzo podobne lub przynajmniej zbliżone
 

 
W AnoMail masz pełną kontrolę nad treścią oraz wyglądem obu części listu i możesz je edytować zupełnie niezależnie od siebie. Wszystko po to aby ominąć filtry antyspamowe. Ze względu na filtry antyspamowe zawsze wysyłaj wiadomości (tzw. kreacje) w formacie mieszanym czyli dualnym (HTML oraz TEXT) a program pocztowy odbiorcy zdecyduje, którą część pokazać. Pamiętaj także aby obie części były czytelne i zawierały ten sam przekaz marketingowy.

1  Wprowadzamy dane odbiorcy

 

W kroku pierwszym należy wprowadzić informacje dot. tego kto będzie odbiorcą wiadomości. W związku z tym uzupełniamy pola Nazwa: np. Czytelnik biuletynu lub Agent. Pole e-mail: pozostaje puste. AnoMail sam będzie podstawiał adres każdego z osobna. W razie konieczności możemy wybrać z listy adresów widocznych w prawym górnym rogu głównego okna programu AnoMail Desktop jeden adres na jaki chcemy wysłać korespondencję. Wyboru adresu dokonuje się przez dwukrotne kliknięcie go lewym klawiszem myszki. Natomiast jeżeli chcemy dodać adres do listy aktualnie załadowanych adresów e-mail wystarczy nacisnąć przycisk Zielona Strzałka widoczny w danych odbiorcy.


Jeżeli będziesz chciał wysłać list do wielu odbiorców (tzw. mass mailing) to zaleca się usunąć adres e-mail (patrz poniższy rysunek) z racji tego iż w innym przypadku wszyscy odbiorcy masowej korespondencji będą go widzieli zamiast swojego.

 

AnoMail Desktop - Dane odbiorcy

2  Wprowadzamy dane nadawcy


To co wpiszemy w tym miejscu, osoba do której piszemy list, będzie widziała w swoim programie pocztowym w polu Od:. Proszę pamiętać aby podać prawidłowy adres e-mail gdyż w przeciwnym wypadku odbiorca naszego maila nie będzie mógł odpowiedzieć na nasz list klikając w swoim programie pocztowym przycisk Odpowiedz nadawcy. Od prawidłowego (czyt. zasady e-mail marketingu) uzupełniania tych danych zależy czy Twój list zostanie przeczytany przez odbiorcę.


Pole Zwrot: jest używane jedynie w sytuacji jeżeli chcemy otrzymać odpowiedź na inny adres niż ten podany w polu e-mail:. Na przykład wysyłamy pocztę z adresu newsletter@ a odpowiedź ma przyjść na adres biuro@. Zwroty niedostarczonej korespondencji zawsze będą przychodziły na adres e-mail z którego wysyłasz pocztę.AnoMail Desktop - Dane nadawcyW razie konieczności szybko możemy zmienić własną tożsamość np. Dział Marketingu, Dział Sprzedaży itp. Aby tego dokonać należy kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszki na polu Nazwa lub e-mail. Pojawi się okno z dostępnymi tożsamościami, z którego wybieramy tą która jest nam potrzebna. Nie musimy siadać przy innym komputerze aby wysyłać maila w imieniu np. Działu sprzedaży wystarczy wcześniej zdefiniować tożsamość np. Dział sprzedaży, e-mail: sprzedaż@twojserwer.pl. Tożsamości definiujemy w ten sposób iż najpierw wprowadzamy Etykietę nadawcy a następnie naciskamy dwa razy lewym klawiszem myszki na nazwie i w oknie Tożsamości wybieramy Dodaj. Jeżeli wysyłamy pocztę z różnych adresów to tożsamość dodajemy poprzez Kreator konta.


Czym różni się Etykieta nadawcy od Tożsamości? Etykieta nadawcy zawiera np. imię i nazwisko nadawcy czyli nazwę nadawcy oraz adres e-mail. Tożsamość dodatkowo zawiera wszystkie dane potrzebne do konfiguracji konta poczty wychodzącej czyli oprócz nazwy i adresu e-mail nadawcy posiada także login, hasło i dane serwera do wysyłania poczty.


3  WPROWADZAMY TEMAT I TREŚĆ WIADOMOŚCI

Uzupełniamy temat listu używając oczywiście polskich znaków diakrytycznych (np. ąźćś itp.) i pamiętamy o zasadach e-mail marketingu dot. ilości tekstu, wielkości znaków itp. Potem naciskamy przycisk Nowy widoczny w lewym górnym rogu głownego okna programu AnoMail Desktop.


Jeżeli chcemy aby list został wysłany w formacie HTML to wystarczy wkleić w pole przeznaczone na treść listu, kod HTML pobrany np. ze strony internetowej lub dowolnego edytora HTML bądź też możemy skorzystać z wbudowanego edytora HTML. W tym celu naciskamy Przygotuj list -> Treść listu w formacie graficznym (HTML). Otworzy nam się okno Edytora HTML, w którym tworzymy wiadomość.

 AnoMail Desktop - Graficzny edytor listu WYSIWYG


Na koniec jak już wszystko jest gotowe naciskamy przycisk Przygotuj. Dodatkowo możemy otwierać dowolne dokumenty HTML/EML z dysku naciskając przycisk Otwórz lub korzystać z wbudowanych kilkudziesięciu szablonów dostępnych po naciśnięciu przycisku Nowy. Z listy dostępnych szablonów wybieramy jeden wskazując go i naciskają przycisk Ok lub klikając na szablonie dwukrotnie.


W kroku następnym komputer wyświetli okno Edytora treści graficznej, w którym pracujemy podobnie do pracy ze zwykłym edytorem tekstu. Możemy formatować tekst zmieniając kolor, wstawiając grafikę, tabelę lub dowolny kod HTML. Do edytora możemy także wklejać teksty z innych aplikacji takich jak MS Word, MS Write, OfenOffice Writer itp. ale nie jest to zalecane w związku z tym, że np. MS Word wkleja mnóstwo kodu formatującego, który może powodować problem z wyświetlenie poczty w innych programach pocztowych niż Outlook. AnoMail Desktop - Wybór szablonów korespondencji

4  WSTAWIANIE PLIKÓW GRAFICZNYCH DO LISTU


Zgodnie z zasadami e-marketingu plików graficznych nie wstawiamy bezpośrednio do listu z racji tego aby nie zwiększać jego rozmiaru. Przy czym nie zalecamy obecnie całej grafiki dociągać z serwera gdyż co prawa zmniejsza to rozmiar listu ale zwiększa ryzyko trafienia do spamu. Domyślnie AnoMail osadza grafikę z dysku i dociąga grafikę z serwera.


I tak np. jeżeli do listu wstawilibyśmy logo naszej firmy w formacie JPG o rozmiarze np. 15 KB to mnożąc to przez np. 1000 listów wysyłanych dziennie zużywamy 15 MB (na samo logo) z naszego limitu na wychodzące dane! AnoMail Desktop - Wstawianie grafikiAby wstawić do dokumentu dowolny plik graficzny (zalecane formaty to JPG i GIF) np. logo firmy należy najpierw zapisać go w dowolnym katalogu na Państwa serwerze. Znając adres obrazka uruchamiamy wbudowany Edytor HTML (Edytuj -> Treść listu w formacie HTML) ustawiamy się w dowolnym miejscu naszego listu i naciskamy ikonę "Obraz".


Grafikę możemy także bardzo łatwo kopiować bezpośrednio ze stron internetowych co zostało omówione w Lekcji dot. tworzenia listów na podstawie stron internetowych. Jak już skończymy tworzenie listu to naciskamy przycisk Gotowy lub Zapisz.


Gdy już list jest gotowy należy sprawdzić jak jego wygląd (kreacja) będzie prezentował się w różnych programach pocztowych. W tym celu możemy skorzystać z 3 wbudowanych w program AnoMail podglądów. Tematyka podglądów została omówiona w poniższej lekcji.

Lekcja Podgląd kreacji listu w Outlook, Webmail oraz AnoMail


4.1  OSADZANIE GRAFIKI W WYSYŁANEJ WIADOMOŚCI

AnoMail domyślnie osadza grafikę w treści listu czyli od razu wyświetli się u odbiorcy przy czym osadzona grafika w liście znacznie zwiększa jego rozmiar. Proszę pamiętać, aby rozmiar wysyłanego newslettera nie przekraczał 150 KB, maksymalnie 300 KB. Do wstawiania grafiki do listu służy funkcja Obraz widoczna w oknie edytora listu.


5  EDYCJA TREŚCI LISTU W FORMACIE MIESZANYM HTML/TEXT

Pakiet AnoMail Desktop oferuje Państwu możliwość przygotowania treści listu w tzw. trybie dualnym czyli mieszanym. Tryb dualny polega na przygotowaniu dwóch treści wiadomości i osadzeniu ich w jednym liście. Jedna część listu jest przygotowywana w formacie tekstowym (TEXT/PLAIN) a druga w formacie graficznym (HTML). Dzięki temu zabiegowi wysyłając korespondencje do wielu osób nie trzeba martwić się czy będzie wyświetlana u nich poprawnie. Osoby, które w swoich programach pocztowych mają zablokowany podgląd HTML zobaczą część, którą przygotujemy dla nich w formacie tekstowym (por. Rys. 1). Z kolei większość odbiorców korzystających ze standardowych programów pocztowych zobaczy wiadomość w formacie graficznym (HTML).


Najbardziej popularne programy pocztowe takie jak np. Outlook, Windows Live Mail itp. tworzą na podstawie tego co wprowadzimy w formacie HTML część tekstową co owocuje tym, że listy wyglądające doskonale w trybie graficznym, w trybie tekstowym są praktycznie nieczytelne.


AnoMail w odróżnieniu od powyższych klientów pocztowych umożliwia osobną edycję treści graficznej (HTML) i tekstowej TEXT. Dzięki temu sami Państwo decydujecie co zobaczą odbiorcy w części tekstowej oraz w części graficznej. W razie potrzeby obie części mogą się od siebie w zupełności różnić. W praktyce, gdy wysyłamy newsletter graficzny to w części tekstowej wpisujemy skrót informacji oraz link do strony, na której odbiorca korespondencji może zobaczyć list w formacie graficznym.

Aby móc skorzystać z edytora treści mieszanej najpierw należy przygotować wiadomość w formacie HTML (graficznym) lub zaimportować do programu AnoMail list (format EML) pochodzący z zewnętrznego programu. W dalszej kolejności naciskamy ikonę Przygotuj list i wybieramy Treść w formacie mieszanym


Obecnie większość programów pocztowych do wysyłki masowej wysyła wiadomość tylko w formacie tekstowym lub tylko w formacie graficznym. W tym drugim przypadku może się zdarzyć, że odbiorca korzystający z programu pocztowego w telefonie komórkowym w ogóle nie zobaczy treści listu ponieważ będzie miał zablokowany podgląd HTML. Dlatego zaleca się wysyłanie poczty w trybie mieszanym zwłaszcza wtedy, gdy newsletter w głównej części składa się z obrazu.


Gdy zaimportujecie Państwo do programu AnoMail list pochodzący z zewnętrznego programu (np. format EML) to z poziomu AnoMaila można także dodać do niego część tekstową, klikając w głównym oknie programu przycisk Edytuj osobną treść tekstową... Skrót klawiszowy Ctrl+D).Mieszany podgląd


Po naciśnięciu przycisku Gotowy w oknie Edytora HTML (patrz pkt. 4) powracamy do Edycji treści wiadomości przedstawionej poniżej. W tym oknie naciskamy przycisk Zmniejsz aby zmniejszyć rozmiar listu. Proszę jednak pamiętać, że po zaimportowaniu listy z programu Outlook optymalizacja nie będzie dostępna!


Zawsze przed wysłaniem wiadomości w formacie HTML zaleca się dokonanie jej optymalizacji czyli zmniejszenia objętości kodu HTML. Po naciśnięciu przycisku Zmniejsz zmniejsza się rozmiar wiadomości przez co skraca się czas przesyłania i jej odbioru, co ma duże znaczenie dla użytkowników łączących się poprzez modem. Rozmiar wiadomości można spróbować zmienić kilkakrotnie ale przed samym wysłaniem należy upewnić się czy wygląda tak jak sobie zamierzyliśmy. W tym celu wystarczy nacisnąć przycisk Podgląd. AnoMail 2007 - Edycja wiadomości


Zawsze przed wysłaniem wiadomości w formacie HTML zaleca się dokonanie jej optymalizacji czyli zmniejszenia objętości kodu HTML. Po naciśnięciu przycisku Zmniejsz zmniejsza się rozmiar wiadomości przez co skraca się czas przesyłania i jej odbioru, co ma duże znaczenie dla użytkowników łączących się poprzez modem. Rozmiar wiadomości można spróbować zmienić kilkakrotnie ale przed samym wysłaniem należy upewnić się czy wygląda tak jak sobie zamierzyliśmy. W tym celu wystarczy nacisnąć przycisk Podgląd.


Jak już wszystko jest gotowe to naciskamy przycisk Ok i powracamy do głównego okna programu AnoMail. W razie konieczności możemy wiadomość zapisać w różnych formatach naciskając przycisk Zapisz.


Partner strategiczny:

Oprogramowanie do wysyłek bez abonamentu

Serwis AnoMail.pl korzysta z ciasteczek, które możesz zablokować w swojej przeglądarce. Zapoznaj się także z naszą Polityką prywatności

Tak, rozumiem i akceptuję